Blog > Komentarze do wpisu

Metody w psychologii społecznej

Metody w psychologii społecznej: - obserwacyjna - korelacyjna - eksperymentalna

Obserwacyjna –technika w której badacz obserwuje ludzi i systematycznie rejestruje pomiary ich zachowania, np. ukryta kamera, obserwacja uczestnicząca (obserwator wchodzi w interakcję z obserwowanymi ludźmi ale nie wolno mu wpłynąć na obserwowaną sytuację).

Innym rodzajem obserwacji jest analiza archiwaliów.

Korelacyjna – przewidywanie zachowań społecznych – polega na systematycznym pomiarze dwóch zmiennych lub większej liczby i sprawdzeniu czy są one ze sobą związane. Metoda odpowiada na pytanie z jaką dokładnością możemy przewidzieć pozycję na jednej zmiennej jeżeli znamy jej pozycję na innej zmiennej – jest to szacowanie stopnia korelacji.Może występować korelacja dodatnia – wzrost wartości jednej zmiennej powoduje wzrost drugiej zmiennej albo korelacja ujemna – wzrostowi wartości jednej zmiennej towarzyszy zmniejszanie wartości drugiej zmiennej.

Metoda eksperymentalna

Odpowiada na pytanie jaki jest związek między przyczyna a skutkiem. Eksperyment musi być odpowiednio zaprojektowany: co chcemy badać, strategia – jek tego dokonać (scenariusz)

Zdarzenie (czynnik, proces), które ma być uznane za przyczynę, nosi w eksperymencie nazwę zmiennej niezależnej, za konsekwencje jej działania noszą nazwę zmiennych zależnych.

Zmienna zależna jest to zmienna, którą badacz mierzy po to aby stwierdzić, czy na nią wpływa zmienna niezależna – badacz stawia hipotezę, że zmienna zależna zależy od poziomu zmiennej niezależnej.

Zmienna niezależna, jest to zmienna, którą badacz zmienia albo różnicuje aby stwierdzić czy ma ona wpływ na jakąś inną zmienną. Badacz oczekuje, że ta właśnie zmienna będzie powodowała zmianę jakiejś innej zmiennej. (Eksperyment o seksie: 63 studentki – trzy sposoby inicjacji – drastyczna, łagodna i bez inicjacji. Inicjacja polegała na odczytywaniu odpowiednich tekstów).

W wielu eksperymentach psychologicznych stosuje się tzw. maskowanie czyli takie ustalenie tematu badania aby uniknąć tendencyjnych zachowań.

W eksperymentach ważny jest dobór osób – najlepszy jest dobór losowy.

Eksperymenty powinny mieć cechy realizmu:

- realizmu eksperymentalnego (psychologicznego),

- realizmu życiowego – podobieństwo eksperymentu do zdarzeń ze świata zewnętrznego.

Eksperyment jako metoda naukowa musi być tak skonstruowany aby inna grupa badanych mogła przeprowadzić taki sam eksperyment a wyniki będą zbliżone do wyniku pierwotnego.

piątek, 29 stycznia 2010, e-politologia

Polecane wpisy

Free Web Counter